Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART 2019 môžete stiahnúť TU

Dňa 21. marca 2019 prezentácia systému v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Slovenskej pedagogickej knižnici, Hálova 6, Bratislava

Knižnično-informačný systém ProfLib Štart

Knihovnícky systém Proflib predstavuje dlhoročnú tradíciu a skúsenosti. Úspešne sa používa vo všetkých typoch knižníc (verejné, akademické, špeciálne, odborné, ministerské knižnice, galérie). Proflib ŠTART je plnohodnotný knihovnícky systém, ktorý sa pre svoju jednoduchú obsluhu a cenovú prístupnosť stal obľúbeným najmä v školských knižniach. V rámci projektov MŠ SR "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc" od roku 2007, sa uviedol do prevádzky knižníc základných, stredných škôl a gymnázií. Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART 2018 môžete stiahnúť TU

Moduly knižničného systému Proflib Štart *

Katalogizácia, retrokatalogizácia, akvizícia a revízia fondu
Program umožňuje rýchlu a pohodlnú evidenciu fondu (knihy, periodiká, audiovizuálne dokumenty, články, normy, mapy), akvizičných údajov, vyraďovanie a revíziu fondu knižnice.
Retrokatalogizácia - preberanie hotových spracovaných dát Slovenskej národnej bibliografie – obsahuje všetky nové aj staršie vydania titulov, kompatibilita dát so systémom knižníc KIS3G Virtua a MaSK.
Katalogizácia môže prebiehať v sieti (tzv. zdieľaná katalogizácia), systém podporuje mirroring - automatické zálohovanie dát na všetkých počítačoch v sieti.
Používateľské rozhranie nevyžaduje znalosť knihovníckych pravidiel a predpísaného formátu, prácu uľahčuje zápis dočasných (vopred vyplnených) hodnôt, kopírovanie záznamov, zoznamy (autorov, krajín, jazykov, vydavateľstiev, kľúčových slov, medzinárodné desatinné triedenie, autority, kľúčové slová, triednik.
Vyhľadávanie pre knihovníkov – je možné podľa ľubovoľného hľadiska: názov, autor, rok vydania, vydavateľstvo, signatúra, každý zapísaný údaj môže byť vyhľadateľný jednoduchým zadaním slova, alebo je možné vytvárať rešerše podľa požiadaviek, viac aspektové vyhľadávanie, vrátane využitia slovníka, respektíve zabudovaného tezauru. Využívajú sa štandardné funkcie: formulácia dotazu, logické operátory and, or, not, pravostranné krátenie, blízkosť slov, výber termínov z abecedného indexového indexového slovníka priame zadanie dotazu. Pre rýchlejšiu orientáciu sa v databáze sa využíva hypertext. Z katalógu je možné vytlačiť do Wordu, textového súboru alebo na tlačiareň kvalitné výstupy – katalógové lístky, bibliografie autorov, špecializované rešerše, rôzne typy prírastkových zoznamov, vytriedených podľa signatúr, prírastkových čísiel, alebo názvov, s vyčíslenou hodnota fondu s cenami v Eurách (aj SK).
Systém podporuje prácu s čiarovými kódmi **

Tlačové výstupy:
 • prírastkové zoznamy - viac druhov (tabuľkový alebo vo forme noviniek)
 • úbytkové zoznamy (vyradené dokumenty)
 • prehľady a štatistiky fondu
 • bibligrafie a rešerše
 • revízne zoznamy
 • tlač ročenky, knižných noviniek
 • tlač katalógových lístkov,
 • bibliografický formát podľa ISBD pravidiel
Výpožičný systém
Presný prehľad o používateľoch, výpožičných službách, dlhodobá evidencia všetkých výpožičiek, využitie dát systému ASC agenda, možnosť využitia školských čipových kariet. Podľa potrieb knižnice je možno evidovať rôzne kategórie používateľov. V systéme je možné nastaviť rôzne výpožičné doby a individuálne texty upomienok a potvrdeniek.

Tlačové výstupy:
 • základnej agendy o výpožičkách,
 • potvrdenky,
 • upomienky (tri druhy),
 • potvrdenie o vrátení,
 • zoznam požičaných dokumentov používateľa (konto),
 • prehľad vrátených dokumentov
 • štatistiky výpožičného procesu (denné, mesačné, ročné)
 • podklady pre štatistiky MŠ SR
On-line katalóg knižnice
Katalóg poskytuje používateľovi prehľad o fonde knižnice, novinkách (aj s obrázkami obalov), zobrazuje výpožičný stav pre jednotlivé exempláre. Zviditeľňuje identitu knižnice, farebne, štýlom, logom (pozrite ukážky v referenciách). Na prehľadávanie sú k dispozícii abecedné zoznamy autorov, názvov, vydavateľov, kľúčových slov (a ďalších položiek) a štandardné funkcie na vyhľadávanie podľa rôznych kritérií - formuláciu dotazu, použitie logických operátorov, pravostranné krátenie, abecedné prezeranie. Na požiadanie je možné pridať prepojenie na plné verzie elektronických dokumentov, multimediálne dokumenty, alebo pridať elektronickú rezerváciu dokumentov cez internet. Dodávame v slovenskej, prípadne aj v anglickej verzii.
Pozrite demoverziu on-line katalógu s testovacími dátami.

Prevádzka webkatalógu
Webový katalóg môže byť nainštalovaný u zákazníka, alebo hosťovaný na serveri firmy CEIT. V druhom prípade je aktuálna kópia dát knižnice udržiavaná automaticky na našom serveri. Výhody tohto riešenia okrem zálohovania a zvýšenej bezpečnosti dát predstavuje aj ušetrenie nákladov na prevádzku vlastného webservera (energia, pevná IP adresa, náklady na hardware) a poradenstvo súvisiace s prácou s programom.

Požiadavky na hardvér a softvér

Server - štandardné PC s operačným systémom systém Windows XP/2003/ Vista, Windows 7, Windows Server 2008, 2 GB na disku, on-line katalóg vyžaduje nainštalovanú službu Internet Information Services (súčasť Windows), alebo Apache server (je súčasťou inštalačného CD)

Klientské počítače - štandardné PC s S Windows XP /2003/ Vista, Windows 7 32 bit

systém nemá iné vyššie nároky na hardvér ako OS
pre web server je odporúčaná služba IIS alebo Apache server (je súčasťou inštalačného CD)
internetové pripojenie s pevnou IP adresou v prípade internetového katalógu inštalovaného u zákazníka

Cenník knižničného systému pre základné a stredné školy

Cena Proflib ŠTART za nákup licencie pre školskú knižnicu je 300 Eur (vrátane DPH).
Základná ponuka - Cenník

* Proflib Štart 2013 obsahuje moduly: Katalogizácia, retrokatalogizácia, akvizícia, výpožičný systém, základný on-line katalóg základná revízia - neobmedzená veľkosť fondu, sieťová verzia. V cene je zahrnutý manuál, inštalačné CD, konzultácie cez e-mail, systémové aktualizácie.

** Dodávame hotové štítky s jedinečným kódom (siglom) knižnice, vyrobené z kvalitných, odolných materiálov. Navrhujeme ich podľa metodiky Slovenskej národnej knižnice, ktorá pridelí unikátny kód každej knižnici, a podľa želania knižnice na grafické prevedenie.
Ceny garantujeme, že sa nebudú zvyšovať do konca roku 2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky - neváhajte nás kontaktovať. Budeme sa snažiť vám poradiť, nájsť pre vás vhodné riešenie, alebo zrealizovať aj vaše návrhy a nápady.
Vyžiadajte si cenovú ponuku pripravenú špeciálne pre vašu školu.
Ďalšie voliteľné moduly a služby pre systém ProfLib
Akvizícia a objednávanie periodík - nadstavbový modul a umožňuje evidenciu odoberaných periodík, dodaných a chýbajúcich čísel a špeciálnych príloh, evidenciu akvizičných údajov, faktúry, prepojenie s výpožičným systémom a urgencie dodávateľom.
Revízia fondu knižnice PLUS - Proflib Štart obsahuje základnú revíziu fondu. Modul revízia PLUS urýchľuje vykonávanie revíznych úkonov a uchováva históriu revízií v osobitnej databáze.
Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov a pracovísk, citácií a ohlasov, výstupy, štatistiky, export dát do Centrálneho registra publikačnej činnosti MŠ SR.
Cenník ďalších modulov, služieb, novinky, zľavy - pozrite stránku www.ceit.sk.